วันขอเงินพระจันทร์ 2556

วันขอเงินพระจันทร์ 2556พระจันทร์พระจันทร์
วันอมาวสี ถือว่าเป็นวันขอพรจากพระจันทร์ เนื่องจากเป็นวันที่ตำแหน่งองศาของพระจันทร์กับพระอาทิตย์จะทับกันสนิท เปรียบเป็นวันที่ประตูฟ้าเปิด อิทธิพลทั้งหลายของดวงดาวจะถูกถ่ายเทลงมาสู่โลกมนุษย์ และมีฤทธิ์นาน 1 เดือน เหตุการณ์ในวันจันทร์ดับหรือวันอมาวสีเป็นเช่นไร เหตุการณ์ในเดือนนั้นทั้งเดือนก็เป็นเช่นนั้น

วันขอเงินจากพระจันทร์…ขอให้ท่านทั้งหลายทำใจให้สบาย ไม่ควรทะเลาะเบาะแว้งกับใคร จนทำให้เกิดอารมณ์ขุ่นมัว พยายามทำให้วันนั้นเป็นวันที่สงบ ราบเรียบ ควรไปปฏิบัติธรรม รับศีล อยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่ สมณะชีพราหมณ์ แบบนี้จะเป็นมงคลอย่างมาก ในวันจันทร์ดับนั้น ห้ามอย่างยิ่งที่จะให้ใครหยิบยืมสตางค์ อย่าให้ใครมาทวงหนี้ หรือพยายามอย่าให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะถ้าเกิดขึ้น เหตุการณ์นั้นจะดำรงคงอยู่ไป 1 เดือนเต็ม

วิธีขอเงินพระจันทร์ที่ มีดังนี้
– ให้ขอภายในเวลาก่อนหรือหลังเกิดจุดจันทร์ดับ-อมาวสี 8-12 ชั่วโมง
– เริ่มด้วยการจุดธูปเทียนบูชา ใช้ธูป 15 ดอก (ตามกำลังของดาวจันทร์) เทียน 2 เล่ม พร้อมเตรียมดอกไม้และผลไม้มงคล 2 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 9 หรือ 15 อย่าง
– พนมมือเหนืออก หลับตาตั้งจิตใจให้แน่วแน่ว่าเราจะขอพรจากพระจันทร์ โดยกล่าว บทสวดชุมนุมเทวดา บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล 5 สวดมนต์บทที่รู้หรือใช้อยู่บ่อย ๆ พร้อมทั้งท่องคาถาบูชาประจำวันเกิด พร้อมทั้งทำให้จิตสงบเป็นสมาธิ หากเจริญพระปริตรบท อภยปริตร ได้ก็ให้สวด 15 จบ ก็จะยิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส่วนพระคาถาสวดขอเงินจากพระจันทร์ ของแต่ละท่านที่เกิดในวันต่างๆ มีดังนี้

คาถาสวดบูชาพระอาทิตย์ 6 จบ
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหะมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม
วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสนา ฯ

คาถาสวดบูชาพระจันทร์ 15 จบ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

คาถาสวดบูชาอังคาร 8 จบ
ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เส ฯ

คาถาสวดบูชาพุธกลางวัน 17 จบ
สัพพาสีวะชาตีนัง ทิพพะมันตาทะคัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณิณัง
สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเส ฯ

คาถาสวดบูชาพฤหัสบดี 19 จบ
ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มหาสัตตัง วเนจรา จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง ฯ

คาถาสวดบูชาศุกร์ 21 จบ
อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสะเน สาธุ สัมมะเต อะมะนุสเนหิ จัณเฑหิ สะทา กิพพิ สะการิภิ ปะริสานัญจะ ตัสสันนัง มะหิงสายะ จะ คุตติยา
ยันเทเสหิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

คาถาสวดบูชาเสาร์ 10 จบ
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตาโวโรเปตา เตน สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ คัพภัสสะ ฯ

คาถาสวดบูชาพุธกลางคืน 12 จบ
สัพพาสีวะชาตีนัง ทิพพะมันตาทะคัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณิณัง
สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเส ฯ

คาถาสวดบูชาพระเกตุ (สำหรับท่านที่ไม่ทราบวันเกิดตนเอง) 9 จบ
ชะยัง เทวะมะนุสสานัง ชะโย โหตุ ปะราชิโต มาระเสนา อะภิก กันตา สะมันตา ทะวาทะสะโยชะนา ขันติเมตตาอะธิฏฐานนา วิทธังเสตวานะ จักขุมา ภะวาภะเว สังสะรันโต ทิพพะจักขุง วิโสธยิ ปะริยาปันนากิโสตถานัง ทิตายะ จะ สุขายะ จะ พุทธะกิจจัง วิโสเธตวา ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ
– จากนั้นให้แนะนำตัวเองต่อเทวดาพระจันทร์ และเทพยดาทั้งหลาย ว่า…

ข้าพเจ้าชื่อ….. นามสกุล….. เพศ….. เกิดวันที่….. เดือน….. พ.ศ. ….. อายุ….. เชื้อชาติ….. สัญชาติ….. ศาสนา….. บิดาชื่อ….. นามสกุล….. มารดาชื่อ….. นามสกุล….. ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่….. ถนน….. ตรอก/ซอย….. ตำบล/แขวง….. อำเภอ/เขต….. จังหวัด….. มีความจำเป็นจึงต้องทำพิธีขอพรจากพระจันทร์ร่ำรวย ทั้งทางโลก ทางธรรม

– จากนั้น นำกระเป๋าเงิน ที่เตรียมไว้ โดยนำเงินเท่าที่หามาได้มากที่สุดใส่กระเป๋าเงินที่ใช้ประจำ เก็บไว้ตลอดวัน นำมาวางไว้บนพานหรือภาชนะสมควร หน้าพระพุทธรูปหรือพระเครื่อง ทั้งนี้ ห้ามนำเงินไปใช้จ่าย ห้ามให้ใครยืม อย่าให้ใครมาทวงหนี้ เงินที่จำเป็นต้องใช้ให้แยกเตรียมไว้ต่างหาก

– นำเงินดังกล่าวมาอธิษฐาน โดยสร้างจินตนาการในสิ่งที่ต้องการ แล้วกล่าวคำขอพรดังนี้ ขอให้การดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เท่าที่ฟ้ากำหนดให้ข้าพเจ้าเกิดมา

– กล่าวคำอธิษฐาน ขอในสิ่งที่ต้องการ ในสิ่งที่เป็นไปได้ ให้อยู่ในกรอบเหตุผล ไม่ขัดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ต้องตั้งความปรารถนาเพื่อตนเองเท่านั้น ขอแทนผู้อื่นไม่ได้ ควรขออย่างมาก 3-5 ข้อ ห้ามขอเกิน 8 ข้อ และต้องรักษาคำอธิษฐานเป็นความลับ ด้วยความเชื่อมั่นตั้งใจที่ดี

มีเคล็ดลับอยู่ว่า เงินที่นำมาใส่กระเป๋า เพื่อเป็นสื่ออธิษฐานนี้ อย่านำไปใช้ในเวลาที่ยังเป็นวันพระจันทร์ดับ ถ้ามีเรื่องต้องใช้จ่ายเงิน ให้แยกไว้ต่างหากก่อน แต่ถ้าไม่อยากขอเงิน อยากจะขอพรเรื่องอื่นใด ก็ให้ไหว้พระ ทำสมาธิ หรือรักษาศีลในวันนี้ และกำหนดใจอธิษฐานถึงสิ่งที่ตนเองต้องการ

วันขอเงินพระจันทร์ 2556
***สีกระเป๋าสตางค์ที่เหมาะสมประจำวันเกิด และช่วยเสริมโชคลาภทางการเงิน ของคนที่เกิดในวันต่างๆ
ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ >> สีที่เหมาะ ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีออกโทนแดง สีส้ม สีม่วง จะนำความเป็นสิริมงคล โภคทรัพย์

ท่านที่เกิดวันจันทร์ >> สีที่เหมาะ ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีโทนเขียว โทนสีคราม สีฟ้าคราม สีน้ำเงินเข้ม สีควันบุหรี่ จะนำความโชคดีมีชัย ค้าขายดีมาให้

ท่านที่เกิดวันอังคาร >> สีที่เหมาะ ควรใช้กระเป๋าสตางค์ สีน้ำเงินเข้ม สีฟ้า  โทนสีส้ม สีโอรส สีชาเย็น สีน้ำตาล จะนำความเจริญก้าวหน้า

ท่านที่เกิดวันพุธกลางวัน (06.00 น.-17.59 น.)  >> สีที่เหมาะ ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีโทนเหลือง โทนสีฟ้า โทนสีส้ม สีชาเย็น สีน้ำตาล จะนำความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สิน เงินทองไหลนองทองไหลมาสู่ท่าน

ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน (18.00 น.-05.59 น.) >> สีที่เหมาะ ควรใช้กระเป๋าสตางค์ สีเข้มๆ น้ำเงินเข้ม สีม่วงเข้ม สีดำ แต่ถ้าชอบสีอ่อน สีขาวนวล สีเหลืองอ่อน สีเหล่านี้จะนำความโชคดีมีชัย ธุรกิจสำเร็จ เจริญมั่นคง มีไหวพริบดีสติปัญญามาสู่ท่าน

ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี  >> สีที่เหมาะ  ควรใช้กระเป๋าสตางค์สีโทนแดง สีส้ม สีขาว  สีเหลือง สีชมพู จะได้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชู คอยช่วยเหลือให้ได้เกียรติยศชื่อเสียง เงินทอง มาสู่ท่าน

ท่านที่เกิดวันศุกร์ >> สีที่เหมาะ ควรใช้กระเป๋าสตางค์ สีชมพู สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีเงิน สีทอง จะมีวิสัยทัศน์สติปัญญาเฉียบแหลม เป็นคนมีเสน่ห์ พูดดีค้าขายเป็นเลิศ เป็นที่นิยมชื่นชอบ

ท่านที่เกิดวันเสาร์ >> สีที่เหมาะ ควรใช้กระเป๋าสตางค์ สีน้ำเงินเข้ม สีคราม สีดำ สีเทา สีฟ้าคราม สีม่วงผสมชมพูสีบานเย็นสีมีมั่นคงมั่งคั่ง เงินทองอุดมสมบูรณ์

ถึงแม้การขอเงินจากพระจันทร์ จะเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่จะทำให้เรามีเรื่องของการเงินที่ดีเข้ามาก็ตาม แต่ก็อย่ามัวแต่คอยโชคชะตา บุญพาวาสนาส่งแต่เพียงอย่างเดียว การตั้งใจทำมาหากิน และดำรงอยู่ในสัมมาอาชีพ ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ดียิ่งๆขึ้นไป

วันขอเงินพระจันทร์ 2556
ปฏิทินวันขอเงินจากพระจันทร์ ประจำปี 2556

1. วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 เวลา 02.45 น.

2. วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ตรงกับ แรม 15 ค่ำ เดือน 2 เวลา 14.22 น.

3. วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 เวลา 02.54 น.

4. วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 ตรงกับ แรม 15 ค่ำ เดือน 4 เวลา 16.39 น.

5. วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 เวลา 07.33 น.

6. วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 ตรงกับ แรม 15 ค่ำ เดือน 6 เวลา 23.00 น.

7. วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 เวลา 14.18 น.

8. วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 เวลา 04.54 น.

9. วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 เวลา 18.39 น.

10. วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน11 เวลา 07.38 น.

11. วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 เวลา 19.54 น.

12. วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 เวลา 07.26 น.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: